mysql_free_result-MySQL関数

mysql_free_result関数
以下にmysql_free_result関数の使用例を示します。
//mysql_free_result ();